Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
x

Pojazdy uprzywilejowane i przewożące wartości pieniężne

11.01.2019
Cel szkolenia
1. Celem kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne jest przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie mu granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe, a także przedstawienie trudności związanych z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni.
 
Rodzaje kursów
2. Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne obejmuje:
a.      kurs podstawowy – przed uzyskaniem zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
b.      kurs uzupełniający – w przypadku, gdy kierowca rozszerza zakres posiadanego zezwolenia;
c.       kursy prowadzi się osobno dla prawa jazdy kategorii:
- A1, A2, A;
- B1, B, B+E;
- C1, C1+E, C, C+E;
- D1, D1+E, D, D+E.
3. W ramach kursu podstawowego albo kursu uzupełniającego można ukończyć szkolenie w zakresie jednej kategorii prawa jazdy.
 
Przedmiotowy zakres szkolenia
4. Program kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne obejmuje:
  1. podstawy techniki i taktyki jazdy w warunkach specjalnych;
  2. przepisy ruchu drogowego;
  3. problematykę wypadków drogowych i psychologii transportu;
  4. jazdę w warunkach specjalnych;
  5. kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności w formie egzaminu składającego się z części praktycznej i teoretycznej.
 
Wymiar godzinowy i organizacja kursów
5. Liczba godzin szkolenia wynosi:
a. kurs podstawowy:
- w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A – nie mniej niż 24 godziny, w tym 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych;
- w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy – nie mniej niż 14 godzin, w tym 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych;
b. kurs uzupełniający:
- w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A – nie mniej niż 21 godzin, w tym 3 godziny zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych;
- w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy – nie mniej niż 11 godzin, w tym 3 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.
6. Godzina zajęć teoretycznych trwa 45 minut, praktycznych – 60 minut.
7. Szkolenie prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych odbywa się w ciągu dwóch dni na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Tomaszowie k. Żagania we wcześniej wyznaczonych terminach.
 
Wydawanie zaświadczeń o ukończeniu kursu
8. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje osoba, która:
a.      odbyła wymagane programem szkolenie w całości;
b.      wykazuje się wiedzą i umiejętnościami określonymi w celach szkolenia;
c.       uzyskała pozytywny wynik egzaminu końcowego.
9. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu można ponownie przystąpić na koszt zdającego do każdej części egzaminu, z której uzyskało się negatywny wynik, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
10. Od osoby przystępującej do egzaminu, o którym mowa w pkt. 9 nie wymaga się ponownego ukończenia kursu.
 
Wymagane dokumenty i opłaty
11. Osoba przystępująca do kursu kwalifikacyjnego składa przed jego rozpoczęciem wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnictwa oraz przedkłada do wglądu:
a.     prawo jazdy potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem kursowym. W razie dokonywania grupowych zapisów na kurs należy przedstawić wykaz zgłaszanych uczestników zawierający następujące dane osobowe:
- kategorie prawa jazdy objęte szkoleniem dla poszczególnych osób;
- imię/imiona i nazwisko;
- numer PESEL lub datę urodzenia[1];
- posiadane kategorie prawa jazdy;
- organ wydający prawo jazdy;
b.      dowód uiszczenia opłaty za kurs.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w WORD Zielona Góra, w godz. 07.00 - 15.00:
- telefonicznie pod numerem: 68 476 53 74, 601 232 808
- osobiście: pok. 107 (I piętro).


[1] Tylko w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL.

Jak nas znaleźć?


Wyświetl większą mapę