Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
x

Instruktorzy techniki jazdy

11.01.2019
NAZWA FORMY I ZAKRES KSZTAŁCENIA
 
I. Kurs  dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy obejmuje:
 1. szkolenie podstawowe;
 2. szkolenie uzupełniające.
II. Szkolenia podstawowego obejmuje zajęcia w zakresie:
 1. dydaktyki dorosłych;
 2. doskonalenia techniki jazdy;
 3. kształcenia umiejętności metodycznych.
III. Szkolenie uzupełniające obejmuje zajęcia w zakresie doskonalenia techniki jazdy.
 
CZAS TRWANIA, LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA I SPOSÓB ORGANIZACJI
 
IV. Szkolenie podstawowe obejmuje co najmniej:
 1. w zakresie prawa jazdy kategorii A – 111 godzin, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych;
 2. w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D, D+E – 88 godzin, w tym 64 godziny zajęć teo-retycznych i 24 godziny zajęć praktycznych.
V. Szkolenie uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii:
 1. A obejmuje co najmniej 28 godzin, w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych w przypadku rozszerzenia zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D, D+E;
 2. B, B+E, C, C+E, D, D+E obejmuje co następuje:
 • w przypadku rozszerzenia zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy A – 51 godzin, w tym 5 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych;
 • w przypadku rozszerzenia zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, B+E, D, C+E, D lub D+E – 15 godzin w tym 1 godzina zajęć teoretycznych i 14 godzin zajęć praktycznych.
 
WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
 
VI. Do uzyskania uprawnień instruktora techniki jazdy może przystąpić osoba, która:
 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 2. posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć;
 3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
 4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wyko-nywania czynności instruktora techniki jazdy;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
 • przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu;
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 1. złoży przed rozpoczęciem kursu wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnictwa;
 2. przedłoży do wglądu dowód uiszczenia opłaty za kurs.
 

Jak nas znaleźć?


Wyświetl większą mapę